Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANTALYA / KEPEZ - Antalya Merkez Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi

Ogos Eylem Planı

 TEOMANPAŞA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE

AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI

(2012 – 2013)

OKULLARDA GÜVENLİ ORTAMIN SAĞLANMASI

(OGOS )

2012-2013

ANTALYA İLİ

KEPEZ İLÇESİ

TEOMANPAŞA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

“EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI”

STRATEJİ VE EYLEM PLANI

( 2012–2013)

HUKUKİ DAYANAK

 

1- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

2- Başbakanlık 2006–17 sayılı genelge ( Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve

    Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler.)

3- Başbakanlık 2006–26 sayılı genelge.

4- Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006–2011+)

5- TBMM Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğitimi ile Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile

     İlgili Meclis Araştırma Komisyon Raporu.

6- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2009-9 nolu genelge (EK)

7- Antalya Valiliğinin 05.10.2007 tarih ve BO54VKL4070300/090.05.01–3043 sayılı emirleri.

AMAÇ

Güvenli eğitim ortamı sağlayacak yönetim süreçlerinin işletilmesi.

 

GEREKCE

Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki ilişkilerin ve uygulamaların yapıcı, onarıcı, barışçıl ve destekleyici hale getirilmesinde yönetimsel süreçler belirleyicidir. Bu nedenle eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve şiddete etkili müdahale konusunda yönetimsel süreçlerin etkili bir şeklide işletilmesi gerekmektedir.

 

Şiddet konusunda ele alınan öğrenci, öğretmen, aile, yakın çevre gibi unsurların uyumlu ve eş güdüm içinde çalışması için kalıcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Geliştirilecek politikaların, uygulanacak program ve hizmetlerin yürütülmesinde her kademeden yöneticiler arasında söz ve eylem birliğinin bulunması şiddetin önlenmesi ve azaltılması açısından önemlidir.

 

TEMEL STRATEJILER

1- Bilgiye dayalı yönetim anlayışı:

 

Uygulamalara rehberlik edecek güncel güvenilir veri toplanması, çalışmalarda bu verilerin kullanılması.

 

2- Çok sektörlü ve çok disiplinli yaklaşım:

           

Tüm çalışmalarda katılımcı yaklaşım ve işbirliğine dayalı anlayışla gerçekleştirme.

 

3- Bütüncül Yaklaşım:

           

Şiddetin olgusunun etki alanının çok geniş olması nedeni ile müdahaleler yönetim süreçleri,

            Öğretmen, öğrenci, okul, aile ve çevreyi kapsayacak bir yaklaşımla ele alınması,

 

 

4- Gelişimsel Yaklaşım:

Çocukların, gençlerin bireyin gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları, üretici bireyler olarak sorumlu yetişkin rollerine hazırlanabilmeleri uygun olarak desteklenmesi.

 

 

5- Önleme koruma ve müdahale yaklaşımı:

 

Önleme, temel alınacak, şiddetten doğrudan veya dolaylı etkilenen çocuk ve gençler için koruma ve müdahale çalışmaları yürütülecektir.

 

6- Kapasite artırımı:

 

Altyapı, Eğitim, Materyal, Eğitsel Yönetim, öğretmen /yönetici/öğrenci /ailenin kapasitesinin arttırılması.

 

7- Sürdürülebilir hizmet:

           

Gerçekçi, model geliştirme, kurumsal, mali ve politik önlemler.      

 

8- İzleme ve değerlendirme çalışmaları:

 

Çalışmaların etkinliğinin izlenmesi, değerlendirilmesi, değerlendirme sisteminin oluşturulması, sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması.

 

MÜDAHALE ALANLARI

1-Yönetim süreçleri

 

Amaç              : Güvenli eğitim ortamının sağlayacak yönetim süreçlerinin işletilmesi.

 

            Stratejiler         : Bilgiye dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi

                                     Katılımcı ve İşbirliğine dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi

                                      İzleme ve değerlendirme sistemin oluşturulması.    

 

            Çıktılar:           : Bilgiye dayalı yönetim uygulamaları

                                     Şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında İşlevsel örgütlenme modeli

                                     Şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında etkili iletişim ağı.

 

2-Öğretmenler ve yöneticiler

 

Amaç              : Öğretmenlerde ve yöneticilerde şiddet davranışın önlenmesi,

 

            Stratejiler         : Şiddetim azaltılması ve önlenmesindeki katkının performans

                                     değerlendirmesinde politika haline getirilmesi.

Eğitim, materyal eğitsel yönetim desteği saplanarak öğretmen ve       yöneticilerin 

                                      kapasitesinin arttırılması.

           

Çıktılar:           : Şiddeti, eğitim disiplin ve sorun çözme aracı olarak kullanmayan öğretmen

                                      ve yönetici.

                                     Öğrenciler üzerinde etkin denetim ve gözetim sağlayan öğretmen ve

                                     yöneticiler.

                                     Mesleki motivasyon ve iş doyumu arttırılmış öğretmen ve yönetici

                                     Pedagojik formasyon + alana yönelik formasyonu yeterli öğretmenler ve

                                      yöneticiler.  

                                     Öğretmen ve yöneticiler için şiddetin azaltılmasına yönelik belirlenmiş

  performans kriterleri.                       

3-Öğrenci

 

Amaç              :  Öğrencilerde şiddet davranışın önlenmesi ve azaltılması.

 

 

            Stratejiler         : Program ve projelerin eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, bütünsel bir

                                      bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması.

                                     Temel önleme, koruma ve müdahale hizmetlerinin tüm öğrencilere

                                      ulaştırılması.

 

           

                 Çıktılar:      Şiddet davranışı konusunda farkındalıkları geliştirilmiş öğrenci,

                                   Korunma, baş etme ve azaltılmaya yönelik beceri kazanmış öğrenci,

                                   Madde bağımlılığından korunma konusunda bilinçlendirilmiş öğrenci,

 

4-Eğitim ortamı ve çevresi

 

Amaç               : Eğitim ortamının fiziksel ve sosyal çevresinde şiddetin azaltılması ve  

                          önlenmesi.

 

            Stratejiler         : Eğitim ortamları ve çevresinin güvenliğin sağlanması

                                     Eğitim ortamlarının sosyal ve fiziksel çevresi ile bütünleşmesini sağlayacak

                                      eğitimde niteliği arttıracak okul gelişim modellerinin yaygınlaştırılması.

                                     Diğer sektör ve kurumlarla işbirliği yapılması

                                     Eğitim ortamı ve çevresinde olumsuz grup ve kişilerin yapılanmasının

                                      engellenmesi.

 

Çıktılar:            Cazibe merkezi haline gelmiş eğitim ortamları.

                         Güvenliği arttırılmış eğitim ortamı.

                         Eğitim ortamları çevresinde öğrenciler tarafından erişebilir sosyal etkinlik

                         mekanları.

 

5-Aile

 

Amaç              :  Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında ailenin katkısının

                                      arttırılması.

 

            Stratejiler         :  Şiddetim önlenmesi ve azaltılmasında etkin işbirliğinin sağlanması.

Şiddetim önlenmesi ve azaltılmasında ailenin bilinçlendirilmesine yönelik

                                       eğitim çalışmalarının sürekli hale getirilmesi.

 

            Çıktılar            :              Çocuk yetiştirmede şiddeti disiplin aracı olarak kullanmayan aileler.

                                      Eğitim, Sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmiş aileler.                  

YEREL DÜZEYDE EYLEM PLANI İŞLEYİŞ MODELİ

 

 

 teomanpaşa halk eğitimieğlem plan örneği

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

 

İlgili kurumlar ve RAM ile işbirliği yapılarak Eylül ayında ilçe risk haritasının çıkarılması, eğitim ihtiyaçlarının saptanması, İlçe, RAM ve okullar tarafından yapılacak olan çalışmalar ile ilgili ilçe çalışma takviminin hazırlanması.

 

2012–2013 İlçe eylem planının geniş katılımlı bir komisyon tarafından hazırlanması.

 

İlçe eylem planının, ilçe yürütme kuruluna sunulması. Diğer kurumlarla işbirliği, destek ve koordinasyonun sağlanması.

 

İlçe eylem planı ile ilgili bilgilendirme /görevlendirme / denetim işlemlerinin planlanarak uygulanması.

Okul irtibat görevlilerin belirlenmesi, bu bilgilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile paylaşımı koordinasyonun sağlanması.

İlçenin eğitim ( Öğrenci / Öğretmen / yönetici / veli ) ihtiyaç konularının belirlenmesi, planlanması söz konusu eğitimlerin RAM koordinesinde (15 Ekim–15 Mayıs tarihleri arasında) verilmesinin sağlanması. Verilerinin sayısal /görsel tutulması.

 

 Madde Bağımlılığı İle Mücadele Projesi kapsamında  formatör öğretmenler tarafından, eğitim almamış öğretmenlerin eğitim almalarının sağlanarak,  okullarda Madde Bağımlılığı İle Mücadele Anne-Baba eğitimlerinin öncelikli olarak 5. ve 9. sınıfların öğrenci velilerine yönelik yapılmasının sağlanması ve eğitimlerin görselleri ile sayısal verilerinin her dönemin sonunda diğer bilgiler ile birlikte İl MEM’ gönderilmesi.  

 

Okulöncesi eğitim kurumlarında “Aile Eğitimi” seminerlerinin  etkin bir şekilde uygulanması.

 

Altı kişilik ( 3 asil, 3 yedek) “İlçe Psiko-sosyal Acil Müdahale Ekibi” oluşturulması.

 

Psikososyal müdahale hizmetleri konusunda eğitim almamış rehber öğretmenlerin tespit edilerek, RAM’a bildirilmesi ve RAM’lar tarafından hazırlanacak  yerel düzeyde hizmet içi eğitim programının uygulanmasını sağlanması.

 

Çocuk mahkemelerince 5395 Sayılı kanun çerçevesinde  eğitim veya danışmanlık tedbiri kararı alınan, şiddette, ihmal ve istismara uğrayan veya bu fiillerde bulunan koruma altına alınan öğrencilere ait çalışmaların RAM ile koordineli yapılması.

 

Halk eğitim merkezlerinde; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve boş zamanlarının

değerlendirilmesi için sosyal kültürel önlemler alınarak meslek edindirme kurslarının açılması.

 

Halk Eğitim Merkezlerince;  Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet konularında kurslar açılmasının sağlanması

 

Anne Baba Eğitimi vb konularda eğitimler / seminerler düzenlenmesi, verilerinin sayısal /görsel tutulması.

Zorunlu eğitim çağı dışına çıkan çocuklar için  yaygın eğitimde meslek edindirme kurslarının açılmasının sağlanması.

 

İlçe web sayfasında İlçe Eylem Planı ile Rehberlik konusunda çalışmalarına yer verilmesi.

 

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, buna paralel olarak okullara teknik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Okul rehberlik servisleri ile RAM’ların donanım personel ve materyal bakımından güçlendirilmesi ve desteklenmesi.

 

Disiplin suçlarının takip edilerek verilerin aylık tutulup değerlendirilmesi, okul / bölge bazında azaltılması için gerekli önlemlerin alınması.

 

İlçe yürütme kurulu kararları ile eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesi değerlendirilmesi ve sonuçlarının sorunların  / önerilerin raporlaştırılarak Aralık ve Mayıs ayının son haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

 

Adli vakaların aynı gün İl MEM Müdürlüğüne telefon ve e-mail olarak bildirilmesi.

 

İç İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “ Okullarda Güvenli Ortamın Sağlamasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılan çalışmaların okullara duyurulması, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

 

Okur-yazar olmayan yetişkinlerin tespit edilerek Halk Eğitim Merkezlerinde okuma-yazma kurslarının (Mobil kurslar dahil) açılmasının sağlanması ve cinsiyete göre verilerinin tutulması.

 

Halk Eğitim Merkezlerinde açılan okuma yazma kurslarına iştirak etmeyen yetişkinlerin katılmama nedenlerinin tespit edilerek sonuçlarının sayısal verileri ile birlikte raporlanması.

 

Kız çocuklarının okula devam etmesi için RAM işbirliğinde anne-babalara farkındalık eğitimleri verilmesi.

 

Mevsimlik işçilerin yoğun olduğu bölgelerde aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması için programlar hazırlanarak sayısal verilerinin tutulması.

 

Halk eğitim merkezlerinden hizmet alan kız çocukları ile kadınların bilgi teknolojilerinden haberdar olmaları, erişim ve kullanma imkânı sunulmasının sağlanması. 

 

Halk Eğitim Merkezleri ile  Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı kursiyer kadınlara  genel sağlık bilgisi ve cinsel sağlık hakları konusunda İl  / İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak eğitimler verilmesi.

 

Okula devamsızlığın yüksek olduğu bölgelerde devamsızlık nedenlerinin araştırılarak, devamın sağlanması için gerekli önlemlerin alınması.

 

Gezici / geçici tarım işçilerinin çocuklarının okula erişimlerin sağlanarak, bu çocuklara yerel düzeyde ayni ve nakdi yardımlar sağlanması.

 

Kadın Sığınma Evlerindeki çocukların eğitimlerin izlenmesi.

 

İl düzeyinde işgücü ihtiyacı göz önüne alınarak kız çocukları ile kadınların istihdam olanaklarının arttırılması için istihdam garantili meslek kurslarının açılması.

OKUL / KURUM MÜDÜRLÜKLERİ

Okul yönetimi; okul eylem planını hazırlamak ve çalışmalar yapmak üzere okul müdürünün başkanlığında komisyon oluşturularak toplanması, konuyla ilgili yapılacak çalışmaların planlanması, görev dağılımının yapılması. ( Okul Müdürü, Müd. Yrd. , en az iki öğretmen, okul rehber öğretmeni, 2 öğrenci, okul aile birliği başkanı ve mahalle muhtarı)

 

Okul irtibat görevlisi bilgilerinin güncellenmesi.

 

Şiddete neden olabilecek risk faktörlerini; okul-öğrenci-aile-çevre özellikleri dikkate alınarak bunun için bilimsel ölçme tekniklerinden yararlanılarak belirlenmesi, sayısal veri haline getirilmesi.

 

2012–2013 eğitim öğretim yılına ait “Okul Eylem Planı”nın; Okul, öğrenci, veli, yönetici  / öğretmenler, okul çevresi vb verileri ışığında bir yıl önceki okul eylem planı çalışmaları, yılsonu değerlendirme sonuçları, İl / İlçe Eylem Planları göz önüne alınarak hazırlanması, bir örneğinin İlçe MEM’ne Ekim ayı içerisinde gönderilmesi,

 

Okul Eylem Planı hakkında tüm okul personelinin, öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi, okul web sayfasında eylem planına yer verilmesi.

 

Okul rehberlik servisi, okul irtibat görevlisi, öğrenci temsilciliği ile okul / aile birliği arasında gerekli koordinasyonun sağlanması.

 

Okul Eylem Planının uygulama safhalarında; RAM, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık, sosyal hizmetler, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşları, eğitim sendikalar vs. kurum / kuruluşlarının desteklerinin alınması.

 

İlçe Eylem Planları çerçevesinde; okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi, RAM ile koordineli olarak okul / kurumunda programların yürütülmesinde uygun ortam personelinin görevlendirilmesi, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde toplantılar düzenlenmesi bu konuda gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

 

Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve serbest zaman etkinlikleri bütünleştirerek okulda olumlu psikolojik ortamın oluşturulması için gerekli planlamanın yapılması.

 

Okul Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Mayıs ayı son haftasında İlçe MEM’ ne hazırlanan raporun  gönderilmesi.

 

Nöbetçi öğretmenlerin nöbet günlerinin yönetmeliğe uygun olarak belirlenmesi, okul giriş çıkışlarının kontrol altına alınması.

 

Okul bahçelerinin güvenli hale getirilmesi için çalışma yapılması ( Bahçe duvarı düzenlemesi, giriş-çıkışların kontrol edilmesi, Güvenlik kamerası, Okul çevresinin aydınlatılması vs).

 

Öğrenci velilerinin ev, işyeri, GSM telefon bilgileri ile resmi yazışma ve elektronik posta adresi bilgilerinin tutulması.

 

Öğrenci devamsızlığının aynı gün velilere bildirilmesi (telefonla arama / elektronik posta / cep telefonuna kısa mesaj / resmi yazı vb )

 

5–10–15 günlük devamsız öğrencilerin velilerinin okula çağrılması, devamsızlık konusunda gönderilen bilgilerinin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmesi, öğrenci velisi ile birlikte öğrencinin devamsızlık nedenlerinin tespit edilerek ortak çözüm modelleri geliştirilmesi, öğrencinin devam konusunun takip edilmesi. (Gelmeyen velilere ev ziyareti yapılması.)

 

Okul spor ve sosyal etkinlik alan ve araç gereçlerinin öğrencilerin kullanabileceği biçimde sürekli hazır bulundurulması.

 

Ekonomik nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerin Okul Aile Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, gönüllü yardım kuruluşları ya da İlçe Milli Eğitim Okul Aile Birliği bütçesinden gerekli yardımların yapılması konusunda çalışma yapılması.

 

Okul müdürlüklerinin kendi kayıt alanlarında bulunan ancak okula devam edemeyen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin tespiti amacıyla komisyon kurulması, okula devam edemeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin okullara kaydının yapılması ve devamının sağlanması için gerekli önlemleri alması. ( Haydi kızlar okula kampanyası kapsamında yapılan çalışmalardan, oluşturulan modellerden faydalanılması…)

 

Sınıf rehber öğretmenler  / Okul rehber öğretmenler tarafından; çocuk hakları sözleşmesi, çocuk koruma kanunu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, parçalanmış aileler, çocuk istismarı, anne-baba ve çocuk iletişimi, cinsiyet eşitliği,  konularında öğretmenler / öğrenciler  / veliler için materyal hazırlanması ve eğitim verilmesi.

 

Okul aile birliği toplantılarında okul eylem planı çalışmalarına yer verilmesi, şiddet konusunun gündeme alınarak işlenmesi.

 

Okullardaki “Dilek ve Öneri” kutularının etkin kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, okul ve kurumların web sayfalarında benzer bölümlerin oluşturulması ve gelen dilek ve önerilerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesi.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunda sınıflarda şiddete eğilimi olan öğrencilerin durumunun mutlaka detaylı olarak görüşülmesi ve bireysel olarak önlemler alınması. Bu öğrenciler ile ilgili olarak ev ziyaretleri yapılması.

 

Okullarda bulunan rehber öğretmenlerden formasyonu uygun olanların öğrencilere psikolojik danışma ve grup rehberliği çalışmalarını yapmaları, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmelerinin sağlanması.

 

Öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi.

 

Öğrencilerin ailelerine bireysel görüşme yapılması ve veli eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitim seminerleri verilmesi.

 

Okul ve sınıf kurallarının okul  idaresi, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi ve bu kuralların uyulmasında titizlik gösterilmesi. Uygulamalarda  şeffaf ve objektif olunması.

 

Okul giriş ve çıkış saatlerinde çevrenin kontrol altına alınması, bu konuda güvenlik güçleri ile işbirliği yapılması, gerekli desteğinin sağlanması.

 

Okul psiko-sosyal acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve gereken durumlarda etkin şekilde faaliyet göstermelerinin sağlanması.

 

Psikosoysal Müdahale eğitimini alamamış rehber öğretmenlerin İlçe MEM’e / RAM’a bildirilmesi.

 

Servis araçları denetim ve kontrolünün çok yönlü olarak yapılması.

 

Okul kantin denetimlerinin sürekli yapılması.

 

İhmal ve istismara ve şiddete maruz kalan öğrencilerin, okul rehberlik servisi aracılığıyla RAM’ a en kısa sürede yönlendirilmesi.

 

Sınıf rehber öğretmenliği sisteminin aktif çalıştırılması.

 

Normal eğitim (tam gün)  yapan okullarda öğle yemeği arası bölümlerin; nöbetçi öğretmen ve okul irtibat görevlisince takip edilmesi, yemek saati dışında kalan sürede öğrencilerin etüt / sanatsal faaliyet /  internet kullanımı / okuma vb. etkinlikler düzenlenerek bu sürenin olumlu geçirmelerinin sağlanması.

 

ANTALYA İLİ

KEPEZ İLÇESİ

TEOMANPAŞA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ ÇALIŞMA TAKVİMİ                                                                                                                                                                                      (2012–2013)

 

EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ

SR NO FAALİYETLER GÖSTERGELER SÜRE SORUMLU KURUMLAR/BİRİM DESTEKÇİ KURUM/BİRİM

1

Kurum Yürütme Kurulu toplantısında 2012–2013 Eğitim Öğretim Yılı başından toplantı gününe kadar olan çalışmaların değerlendirilmesi ve İlçe Strateji Eylem Planının  görüşülmesi.

Değerlendirme Toplantısı

Eylül- 2012

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

2

Kurum Yürütme Kurulunca Okul Eylem Planının hazırlanmasının görüşülüp karara bağlanması

Toplantı Tutanakları

Eylül- 2012

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3

Hazırlanan ve karara bağlanan Okul Eylem Planının yürütme kurulu başkanına onaylatılması

Kurum Eylem Planı

Eylül- 2012

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

4

Eğitim ortamının bulunduğu çevrede risk oluşturabilecek yerlerin ve okul ile ilişkilerinin haritalanması.

Öncelik Haritası

Eylül- 2012

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

5

Kurum Eylem Planının kurum web sitesinde yer alması

Kurum Yürütme Kurulu Kararları

Eylül- 2012

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

6

Kurumun fiziki şartlarının iyileştirilmesi bağlamında; kurumda kamera sisteminin kurulması ve imkânlar dâhilinde özel güvenlik görevlisi bulundurulması.

Yapılan Çalışmalar(Çalışma Sonunda Tespit Edilecektir.)

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

Okul Aile Birliği

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

7

Ailelere yönelik anne-baba ve çocuk eğitimi konularında eğitici programlar düzenlenmesi.

Düzenlenen Panel, Konferans, Seminer Sayısı (Düzenlenecek Olan Etkinlik Sayıları Çalışma Sonunda Tespit Edilerek Yazılacaktır.)

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Kurumları

Kepez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

8

Halk eğitim merkezimizin koordinasyonunda  okullarımızda anne-baba eğitimi kursları düzenlenmesi,  bu konu ile ilgili açılacak olan kurs programlarına şiddet olaylarının önlenmesi ile ilgili konuların alınması.

 

Düzenlenen Kurs Sayısı (Düzenlenecek Olan Kurslar Daha Sonra Sayısal Olarak İfade Edilecektir)

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı İçinde

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Kurumları

9

Kurum yürütme kurulu kararları ile eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesi değerlendirilmesi ve sonuçlarının/ sorunların  / önerilerin raporlaştırılarak Aralık ve Mayıs ayının son haftasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

Yıl İçerisinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirme Raporu

Aralık 2012
Mayıs- 2013

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

10

Kurum Psiko-sosyal Acil Müdahale Ekibinin Oluşturulması

Kurumda yaşanan olaylara profesyonel destek hizmeti sağlayarak etkilenen kursiyerlerin rehabilite edilmeleri ve olayla ilgisi olmayan kursiyerlerin de yaşayabilecekleri travmaların önlenmesini sağlamak

Eylül 2012
Ekim-2012

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

11

İmkânlar dâhilinde kursiyerlerin olumsuz ortamlardan uzak tutulması adına ders dışı zamanlarda eğitici filmlerin gösterilmesi etkinliklerinin düzenlenmesi

Eğitici Filmler (Çalışma Sonunda Tespit Edilecektir.)

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

12

Bilgisayar laboratuarlarının ders dışı zamanlarda kursiyerlerin kullanımına açılması

Faydalanılan Bilgisayar Laboratuar Sayısı (Çalışma Sonunda Tespit Edilecektir.)

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

13

Kursiyerler için il içinde ve il dışında sosyal-kültürel gezi faaliyetlerinin düzenlenmesi

Yapılan sosyal ve Kültürel Geziler

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

Okul Aile Birliği

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

14

“Kadın hakları ve Cinsiyet Eşitliği “ konulu seminer verilmesi

Kursiyer ve velilerde kadın hakları konusunda farkındalık  yaratmak.

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kepez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

15

Folklor kurslarının açılması, kursiyerlerin açılan kurslara yönlendirilmesi

Kursiyerlerin  sosyalleşmesini  sağlamak. Kursiyerlerin yaratıcı gücünü ve özgüven duygusunu geliştirmek

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

16

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için sosyal kültürel önlemler alınarak meslek edindirme kurslarının açılması.

 

Kursiyer Memnuniyet Anketleri

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

17

Aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması için programlar hazırlanarak sayısal verilerinin tutulması.

 

Hazırlanacak Değerlendirme Raporu

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

18

Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet konularında kurslar açılmasının sağlanması

Kurslara Ait Sayısal Veriler ve Memnuniyet Anketleri

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

19

Zorunlu eğitim çağı dışına çıkan çocuklar için halk eğitimi merkezi koordinasyonunda meslek edindirme kurslarının açılması

Değerlendirme Raporu

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

20

Okur-yazar olmayan yetişkinlerin tespit edilerek okuma-yazma kurslarının (Mobil kurslar dahil) açılmasının sağlanması ve cinsiyete göre verilerinin tutulması.

E-yaygın Sisteminden Alınacak

İstatistiki Bilgiler

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

21

Okuma yazma kurslarına iştirak etmeyen yetişkinlerin katılmama nedenlerinin tespit edilerek sonuçlarının sayısal verileri ile birlikte raporlanması.

 

Değerlendirme Raporu

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

22

Kayıtlı kursiyer kadınlara  genel sağlık bilgisi ve cinsel sağlık hakları konusunda İl  / İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak eğitimler verilmesi.

Sosyal Etkinlik Tutanakları

E-yaygın Sistemi Seminer Verileri

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kepez İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

23

İl düzeyinde işgücü ihtiyacı göz önüne alınarak  kız çocukları ile kadınların istihdam olanaklarının arttırılması için meslek kurslarının açılması.

Değerlendirme Raporu

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

24

Kurum spor ve sosyal etkinlik alan araç- gereçlerinin öğrencilerin kullanabileceği biçimde sürekli hazır bulundurulması.

 

 

Kursiyer Memnuniyet Anketleri

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

25

Kurumda “Dilek ve Öneri Kutusu”nun bulundurulması, kurum web sayfasında benzer bir bölümün oluşturularak gelen dilek ve önerilerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesi.

Dilek ve Öneri Değerlendirme Sonuçları

2012–2013
Eğitim Öğretim Yılı Boyunca

Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Yakup HOPLAR

Hüseyin DEMİR

Erdal KARATAŞ

Teomanpaşa Halk Eğitimi

Merkezi Müdürü

Teomanpaşa Mahalle Muhtarı

Teomanpaşa Halk Eğitimi

Merkezi Müdür Yardımcısı

                                                                                                                                                     

Nermin KIRMIZI UZUN

Tülay CABİR

Şehmus BAYRAM

El Sanatları Öğretmeni

El Sanatları Öğretmeni

Okul Aile Birliği Başkanı

        

                                         

                              Şakir BİLGİN

                            Fatma KARACA

 

                                 Kursiyer

                                  Kursiyer

 

Yayın: 2012-11-30 - Güncelleme: 2016-03-04 15:22:14 - Görüntülenme: 2181